logo
 

Ana SayfaDöner Sermaye İşlemleri

Döner Sermaye İşlemleri

5947 sayılı “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 5 inci maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesi değiştirilmiş, 5947 sayılı Kanun’un 20 inci maddesinin a) fıkrası ile söz konusu değişikliğin Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 5947 sayılı Kanun 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  1. 03.03.2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6114 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi uyarınca ve 5947 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile düzenlenen elde edilen gelirlerin dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak, Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi çerçevesinde yürütülen faaliyetlerde uygulanacak kesinti oranları, Üniversite Yönetim Kurulunda 03.03.2011 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:
  2. 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6676 sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca 2547 sayılı kanunun 58. maddesine ek yapılan (k) fırkası çerçevesinde yürütülecek olan araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projelerinde uygulanacak kesinti oranları, Üniversite Yönetim Kurulunda 25.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere

GENEL (PROJE / DANIŞMANLIK / TELİF):

Öğretim üyelerimizin, üniversite dışı kurum ve kuruluşlara yapacakları proje, danışmanlık hizmeti, bilimsel görüş verme, rapor hazırlama ve benzeri faaliyetler bu kapsamda değerlendirilir. Gerekli durumlarda öğretim üyesi, Boğaziçi Üniversitesi ve hizmet alacak kuruluş arasında protokol veya sözleşme imzalanır.

Oranlar
% 5Rektörlük
% 5Fakülte
% 5Bölüm
% 1Hazine Payı
% 5BAP
% 79Öğretim Üyesi Payı (*)

(*) Öğretim üyesine ait masraf ve katkı payı toplamından oluşmaktadır.GENEL (TEST/ANALİZ):

Akademik birimlerin atölye ve laboratuvarlarında yürütülen test, analiz ve benzeri faaliyetler bu kapsamda değerlendirilir.

Oranlar
% 7Rektörlük
% 7Fakülte
% 7Bölüm
% 1Hazine Payı
% 5BAP
% 9Öğretim Üyesi Masraf Payı (1)
% 64Öğretim Üyesi Katkı Payı (2)


YAŞAMBOYU EĞİTİM MERKEZİ:

BÜYEM tarafından yürütülen yaşamboyu eğitim faaliyetleri (yaşamboyu eğitim programları, sertifika ve belgelendirmeye yönelik sınavlar, eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik veya verilen eğitimlerin devamı niteliğindeki eğitim danışmanlıkları) bu kapsamda değerlendirilecektir.

Oranlar
% 6Rektörlük
% 5Fakülte
% 5Bölüm
% 5BÜYEM
% 1Hazine Payı
% 5BAP
% 9Öğretim Üyesi Masraf Payı (1)
% 64Öğretim Üyesi Katkı Payı (2)


YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU:

Yaşamboyu eğitim faaliyetleri kapsamında YADYOK tarafından yürütülen yabancı dil kurslarını kapsamaktadır.

Oranlar
% 7Rektörlük
% 7YADYOK
% 7Bölüm
% 1Hazine Payı
% 5BAP
% 9Öğretim Üyesi Masraf Payı (1)
% 64Öğretim Üyesi Katkı Payı (2)


İLERİ TEKNOLOJİLER ARGE MERKEZİ:

Rektörlüğe bağlı faaliyet gösteren Merkezde yürütülen analiz ve ölçüm işlerini kapsamaktadır.

Oranlar
% 15Rektörlük
% 39ARGE
% 1Hazine Payı
% 5BAP
% 40Öğretim Üyesi Katkı Payı (2)


YÜKSEK AKIM LABORATUVARI:

Rektörlüğe bağlı faaliyet gösteren Laboratuvarda yürütülen test ve ölçüm işlerini kapsamaktadır.

Oranlar
% 15Rektörlük
% 30BÜYAL
% 1Hazine Payı
% 5BAP
% 49Öğretim Üyesi Katkı Payı (2)


KOSGEB DANIŞMANLIK:

Üniversitemiz ile KOSGEB Başkanlığı arasındaki İşbirliği Protokolu çerçevesinde yürütülen ARGE danışmanlık faaliyetlerini kapsamaktadır.

Oranlar
% 5Rektörlük
% 5Fakülte
% 5Bölüm
% 1Hazine Payı
% 5BAP
% 79Öğretim Üyesi Katkı Payı (2)


KOSGEB İDARİ:

Üniversitemiz ile KOSGEB Başkanlığı arasındaki İşbirliği Protokolu çerçevesinde Değerlendirme ve Karar Kurulu üyeliklerini kapsamaktadır.

Oranlar
% 25Rektörlük
% 1Hazine Payı
% 5BAP
% 69Öğretim Üyesi Katkı Payı (2)


Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi (Proje Danışmanlık Hizmeti):

Üniversite Yönetim Kurulunun 07.12.2011 gün,2011/23 sayılı toplantısanda Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetlerinde uygulanacak oranlar.

Oranlar
% 10Rektörlük
% 5BAP
% 1Hazine Payı
% 5Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi
% 79Öğretim Üyesi Payı


Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi (Proje Lab. Hizmeti):

Üniversite Yönetim Kurulunun 07.12.2011 gün,2011/23 sayılı toplantısanda Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetlerinde uygulanacak oranlar.

Oranlar
% 10Rektörlük
% 5BAP
% 1Hazine Payı
% 35Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi
% 35Öğretim Üyesi Payı
% 14Öğretim Üyesi Masraf Payı


Cam İşleme Atölyesi Merkezi:

Üniversite Yönetim Kurulunun 17.04.2013 gün, 2013/10 sayılı toplantısanda Cam İşleme Atölyesi Merkezi’nin faaliyetlerinde uygulanacak oranlar.

Oranlar
% 15Rektörlük
% 59Cam İşleme Atölyesi Merkezi
% 1Hazine Payı
% 5BAP
% 20Öğretim Üyesi Katkı Payı


Öğretim üyeleri tarafından araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik projesi ve/veya faaliyeti olarak döner sermaye kapsamında yapılmak üzere sunulan ve ÜYK tarafından onaylanan projelerde, ilgili kanun gereği başvuru formu bütçe planında yer alan proje faaliyet giderleri, toplam proje bütçesinden düşülür; kalan miktarın %85’i öğretim üyesine ödenir, %15’lik pay ise aşağıdaki şekilde dağıtılır:

Fakültelere/Yüksekokullara bağlı öğretim üyelerinin faaliyetlerinde

  • %5 BAP
  • %3 Üniversite
  • %3.5 Fakülte/Yüksekokul
  • %3.5 Bölüm

Enstitülere bağlı öğretim üyelerinin faaliyetlerinde

  • %5 BAP
  • %4 Enstitü
  • %6 Üniversite

Bütçe planında proje faaliyet gideri olarak belirtilmiş ancak proje bitiminde harcanmamış miktar öğretim üyesi katkı payı olarak kullanılamaz. Kalan harcanmamış miktar Üniversite, Fakülte/Yüksekokul ve Bölüm arasında veya Üniversite ve Enstitü arasında eşit olarak paylaştırılır. Döner Sermaye Yürütme Kurulu kararı olmadan gider kalemleri arasında aktarım yapılamaz.(1) Öğretim Üyesi Masraf Payı: Proje ve proje ekibinin her türlü mal, malzeme, sarf, araç,gereç ve hizmet alımları, yurtiçi ve yurtdışı seyahat masrafları, bakım, onarım ve diğer ihtiyaçları (avans dahil) için kullanılabilecek miktar.

(2) Öğretim Üyesi Katkı Payı: Döner sermaye gelirinden B.Ü. personeline yapılabilecek ek ödeme miktarı.BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2017 Tüm hakları saklıdır.